ติดต่อสอบถาม / สมัครเรียน 0922511217 , 0922588190

หลักสูตร

หลักสูตรการขับเรือยนต์เล็ก

ความรู้เกี่ยวกับเรือ ความรู้การใช้และ การบำรุงรักษาเรือยนต์เล็ก
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเรือ
การเดินเรือและ ความปลอดภัย
เครื่องจักรยนต์

หลักสูตร นายท่า

กฎหมายและ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
นิยามศัพท์
ความหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของนายท่าและ ผช.นายท่า
การดูแลรักษาท่าเทียบเรือให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนการตรวจสอบท่าเทียบเรือให้มีมาตรฐานตามข้อกำหนด
การเตรียมการก่อนเข้าปฏิบัติงานท่าเทียบเรือ
การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงานนำร่องเพื่อประสานงานการนำเรือ เข้า-ออก จากเทียบ
การเตรียมการก่อนเรือเข้าเทียบและ ออกจากเทียบ
ศึกษาดูงานหรือศึกษาจากสื่อวิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
การทำงานของเรือรับเชือกและ เจ้าหน้าที่รับเชือก
การปฏิบัติงานของเรือลากจูง
ทบทวนและประเมินผล

หลักสูตรการใช้วิทยุสื่อสารย่าน Marine band

กฎระเบียบวิทยุสื่อสาร และระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเกี่ยวกับการสื่อสาร
คลื่นวิทยุ และ เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารต่างๆ
อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร
วิธีการติดต่อสื่อสารทางวิทยุย่าน Marine band
โครงข่ายสื่อสารทางวิทยุย่าน Marine band และการใช้ข่ายสื่อสารในการติดต่อประสานงานในภาวะปกติ และภาวะเกิดภัยพิบัติต่างๆ
ปัญหาการใช้วิทยุสื่อสาร อุปสรรคในการใช้เครื่องวิทยุสื่อสาร และเครือข่ายสื่อสาร
ประเมินผล

หลักสูตรพนักงานควบคุมการจราจรทางน้ำ

ภาษา
การจัดการจราจร
อุปกรณ์
ความรู้ในด้านการเดินเรือ
การประสานงานด้านการสื่อสาร
วิทยุ VHF
คุณลักษณะส่วนบุคคล
สถานการณ์ฉุกเฉิน
ประเมินผล

หลักสูตรพนักงานวิทยุ GMDSS : ROC

กฎหมาย กฎ และข้อบังคับขององค์การระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ GMDSS
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคลื่นวิทยุ และระบบ GMDSS
ทฤษฎีเครื่อง อุปกรณ์ และระบบย่อยต่าง ๆ ของระบบ GMDSS
การติดต่อสื่อสารทางวิทยุสื่อสารทางทะเล
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระบบ GMDSS้

หลักสูตรการทบทวนความรู้พนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (R-ROC)

กฎหมาย กฎ และข้อบังคับขององค์การระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ GMDSS
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคลื่นวิทยุ และระบบ GMDSS
ทฤษฎีเครื่อง อุปกรณ์ และระบบย่อยต่าง ๆ ของระบบ GMDSS
การติดต่อสื่อสารทางวิทยุสื่อสารทางทะเล
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระบบ GMDSS

หลักสูตรพนักงานวิทยุ GMDSS : GOC

กฎหมาย กฎ และข้อบังคับขององค์การระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ GMDSS
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคลื่นวิทยุ และระบบ GMDSS
ทฤษฎีเครื่อง อุปกรณ์ และระบบย่อยต่าง ๆ ของระบบ GMDSS
การติดต่อสื่อสารทางวิทยุสื่อสารทางทะเล
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระบบ GMDSS

หลักสูตรการทบทวนความรู้พนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (R-GOC)

กฎหมาย กฎ และข้อบังคับขององค์การระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ GMDSS
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคลื่นวิทยุ และระบบ GMDSS
ทฤษฎีเครื่อง อุปกรณ์ และระบบย่อยต่าง ๆ ของระบบ GMDSS A1-A4
การติดต่อสื่อสารทางวิทยุสื่อสารทางทะเล
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระบบ GMDSS

หลักสูตรแม่บ้านโรงแรมและเรือสำราญ

มาตรฐานของหลักสูตร รองรับหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ
มีเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ชม. พร้อมศึกษาเยี่ยมชม
สถานีตรวจอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือที่มาตรฐานมีความเชี่ยวชาญ
กว่า 15 ปี

หลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

มาตราฐานของหลักสูตร รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ
มีเสริมภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ชม. พร้อมศึกษาเยี่ยมชมสถานี
ตรวจอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือที่มีมาตราฐานมีความเชี่ยวชาญ
กว่า 15 ปี

กลับไป
Messenger
LINE
อีเมล
Call