ติดต่อสอบถาม / สมัครเรียน 0922511217 , 0922588190

หลักสูตรการขับเรือยนต์เล็ก

หลักสูตร การขับเรือยนต์เล็ก 

มาตรฐานของหลักสูตร

ระยะเวลาฝึกอบรม

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ค่าธรรมเนียม

สถานที่ฝึกอบรม

อาหารกลางวันและ อาหารว่าง

คุณสมบัติ

: รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ

: 2 วัน

: ไม่เกิน 35 คน

: 15,000 บาท

: โรงเรียนสยามการเดินเรือ / สถานที่อันเหมาะสม

: มี

: ผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นอย่างต่ำ

ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมเรือยนต์เล็ก

ประกาศนียบัตร

: ประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเล ชั้น 2

(ค่าธรรมเนียม ตามระเบียบกรมเจ้าท่า)

ภาพรวมของหลักสูตร

: เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะที่เหมาะสมอย่างปลอดภัยในการขับเรือยนต์เล็ก

ส่งเสริมให้ผู้ขับเรือยนต์เล็กมีความรู้ที่ถูกต้องและ มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

โครงสร้างหลักสูตร

ความรู้เกี่ยวกับเรือ ความรู้การใช้และ การบำรุงรักษาเรือยนต์เล็ก
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเรือ
การเดินเรือและ ความปลอดภัย
เครื่องจักรยนต์

กลับไป
Messenger
LINE
อีเมล
Call