ติดต่อสอบถาม / สมัครเรียน 0922511217 , 0922588190

หลักสูตร นายท่า

หลักสูตร นายท่า 

มาตรฐานของหลักสูตร

ระยะเวลาฝึกอบรม

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ค่าธรรมเนียม

สถานที่ฝึกอบรม

อาหารกลางวันและ อาหารว่าง

คุณสมบัติ

: รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ

: 2 วัน

: ไม่เกิน 35 คน

: 6,500 บาท

: โรงเรียนสยามการเดินเรือ / สถานที่อันเหมาะสม

: มี

: จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 หรือเทียบเท่า

หรือ หนังสือรับรองการทำงาน

อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

ประกาศนียบัตร

: นายท่า

ภาพรวมของหลักสูตร

: เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและ

ความรับผิดชอบของนายท่า

มีความเข้าใจถึง กฎหมายประกาศ ข้อบังคับ และข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องกับการนำเรือเข้า- ออก
ท่าเทียบเรือ นั้นๆ
มีความเข้าใจ เกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ทางเรือท่าเทียบเรือและความสำคัญตลอดจนหน้าที่ของเชือกที่ใช้
ผูกยึดเรือแต่ละเส้นอย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้เกิดความปลอดภัยต่อ การผูกยึดเรือ และตัวผู้ปฏิบัติเอง
สามารถเตรียมการก่อนเข้าปฏิบัติงานที่ท่า เทียบเรือได้อย่างเหมาะสม
สามารถสื่อสารกับนำร่องเกี่ยวกับการเข้า- ออกเทียบได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
สามารถเตรียมการก่อนเรือเข้าเทียบและ ก่อนเรือออกจากเทียบได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
เข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของเรือรับ เชือกและเจ้าหน้าที่รับเชือกรวมถึงประสานงานได้อย่างเหมาะสม
เข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของเรือ ดึง-ดัน ลากจูงรวมถึงประสานงานได้อย่างเหมาะสม

โครงสร้างหลักสูตร

กฎหมายและ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
นิยามศัพท์
ความหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของนายท่าและ ผช.นายท่า
การดูแลรักษาท่าเทียบเรือให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนการตรวจสอบท่าเทียบเรือให้มีมาตรฐานตามข้อกำหนด
การเตรียมการก่อนเข้าปฏิบัติงานท่าเทียบเรือ
การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงานนำร่องเพื่อประสานงานการนำเรือ เข้า-ออก จากเทียบ
การเตรียมการก่อนเรือเข้าเทียบและ ออกจากเทียบ
ศึกษาดูงานหรือศึกษาจากสื่อวิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
การทำงานของเรือรับเชือกและ เจ้าหน้าที่รับเชือก
การปฏิบัติงานของเรือลากจูง
ทบทวนและประเมินผล