ติดต่อสอบถาม / สมัครเรียน 0922511217 , 0922588190

หลักสูตรการทบทวนความรู้พนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (R-ROC)

หลักสูตรทบทวนความรู้พนักงานวิทยุ
คมนาคมประเภทจำกัดเขตเดินเรือทะเล (R-ROC)
 

มาตรฐานของหลักสูตร

.

ระยะเวลาฝึกอบรม

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ค่าธรรมเนียม

สถานที่ฝึกอบรม

อาหารกลางวันและ อาหารว่าง

คุณสมบัติ

: เป็นไปตาม IMO Model Course 1.26 รับรองหลักสูตรโดย

สำนักงาน (กสทช.)

: 4 วัน (28 ชั่วโมง)

: ไม่เกิน 24 คน

: 4,500 บาท

: โรงเรียนสยามการเดินเรือ

: มี

: ถือประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภทจำกัดเขตเดินเรือทะเล
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

ประกาศนียบัตร

: 1.การทบทวนความรู้พนักงานวิทยุคมนาคมประเภทจำกัดเขตเดินเรือทะเล(R-ROC)
(ออกโดย โรงเรียนสยามการเดินเรือ) มีอายุ 5 ปี

2.การทบทวนความรู้พนักงานวิทยุคมนาคมประเภทจำกัดเขตเดินเรือทะเล(R-ROC)
(ออกโดย กสทช.โดยโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการให้ผู้ฝึกอบรม **มีค่าบริการ**)

ภาพรวมของหลักสูตร

 เพื่อให้ผู้อบรมทบทวนความรู้ความเข้าใจ  และความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานวิทยุประจำเรือ และความชำนาญ
ภายใต้การรับรองตามบทบัญญัติของกฎระเบียบ สามารถปฏิบัติในหัวข้อต่างๆ ที่ระบุไว้ใน STCW 2010 Chapter IV, Section A-IV/2
และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทํศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่องหลักเกณฑ์การอบรมและสอบ
เพื่อรับประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประเภทจำกัดเขตเดินเรือทะเล

ผู้ที่ควรเข้ารับการฝึกอบรม

 นายประจำฝ่ายเดินเรือประเภทจำกัดเขตเดินเรือทะเล

โครงสร้างหลักสูตร

ทบทวนภาคทฤษฏี

กฎหมาย กฎ และข้อบังคับขององค์การระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ GMDSS

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคลื่นวิทยุ และระบบ GMDSS

ทฤษฎีเครื่อง อุปกรณ์ และระบบย่อยต่าง ๆ ของระบบ GMDSS

การติดต่อสื่อสารทางวิทยุสื่อสารทางทะเล

ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระบบ GMDSS

ทบทวนภาคปฏิบัติ

เครื่อง อุปกรณ์และระบบย่อยต่างๆ ของระบบ GMDSS A1-A2

การบำรุงรักษา และการแก้ไขระบบเบื้องต้น

ภาคการสอบ

ผู้มีสิทธิเข้าสอบจะต้องเป็นผู้ที่เข้ารับการอบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติตามหลักสูตรที่กำหนดในช่วงเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของช่วงเวลาการอบรมทั้งหมด

กำหนดการฝึกอบรม

ดูตารางฝึกอบรมประจำปี
ตามความต้องการ (กรณีพิเศษ)