ติดต่อสอบถาม / สมัครเรียน 0922511217 , 0922588190

หลักสูตรพนักงานวิทยุ GMDSS : GOC

หลักสูตรพนักงานวิทยุ GMDSS : GOC

มาตรฐานของหลักสูตร

ระยะเวลาฝึกอบรม

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ค่าธรรมเนียม

สถานที่ฝึกอบรม

อาหารกลางวันและ อาหารว่าง

คุณสมบัติ

: เป็นไปตาม IMO Model Course 1.25 รับรองหลักสูตรโดยสำนักงาน (กสทช.)

: 14 วัน

: ไม่เกิน 24 คน

: 8,000 บาท

: โรงเรียนสยามการเดินเรือ

: มี

: ผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี มีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า และวิทยุสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์ และศัพท์ทางเรือไม่อยู่ในระหว่างถูกพักใช้

หรือเพิกถอนประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ

เว้นแต่จะพ้นการถูกเพิกถอนประกาศนียบัตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

ประกาศนียบัตร

: 1.พนักงานวิทยุ GMDSS (GOC) (ออกโดย โรงเรียนสยามการเดินเรือ) มีอายุ 5 ปี

: 2.พนักงานวิทยุ GMDSS (GOC) (ออกโดย กสทช.โดยโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการให้ผู้ฝึกอบรม

** มีค่าบริการ **)

ภาพรวมของหลักสูตร

: เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานวิทยุประจำเรือครอบคลุม

ทุกพื้นที่ทะเลและความชำนาญ ภายใต้การรับรองตามบทบัญญัติของกฎระเบียบ สามารถปฏิบัติในหัวข้อต่างๆ

ที่ระบุไว้ใน STCW 2010 Chapter IV, Section A-IV/2 และประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

และเรื่องหลักสูตรการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ

ภาคทฤษฏี

กฎหมาย กฎ และข้อบังคับขององค์การระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ GMDSS

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคลื่นวิทยุ และระบบ GMDSS

ทฤษฎีเครื่อง อุปกรณ์ และระบบย่อยต่าง ๆ ของระบบ GMDSS

การติดต่อสื่อสารทางวิทยุสื่อสารทางทะเล

ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระบบ GMDSS้

โครงสร้างหลักสูตร

ภาคปฏิบัติ

เครื่อง และอุปกรณ์หลัก

อุปกรณ์ย่อย

การบำรุงรักษา และการแก้ไขระบบเบื้องต้น

ภาคการสอบ

ผู้มีสิทธิเข้าสอบจะต้องเป็นผู้ที่เข้ารับการอบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติตามหลักสูตรที่กำหนดในช่วงเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ของช่วงเวลาการอบรมทั้งหมด