ติดต่อสอบถาม / สมัครเรียน 0922511217 , 0922588190

หลักสูตรพนักงานควบคุมการจราจรทางน้ำ

หลักสูตร พนักงานควบคุมการจราจรทางน้ำ 

มาตรฐานของหลักสูตร

.

.

ระยะเวลาฝึกอบรม

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ค่าธรรมเนียม

สถานที่ฝึกอบรม

อาหารกลางวันและ อาหารว่าง

คุณสมบัติ

: เป็นไปตาม IALA Model Course V-103/1 on Vessel Traffic

Services Operator Training (Edition 2)

รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ

: 8 วัน (64 ชั่วโมง)

: ไม่เกิน 24 คน

: 50,000 บาท

: โรงเรียนสยามการเดินเรือ

: มี

: จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นอย่างต่ำ และอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี

ประกาศนียบัตร

: Vessel Traffic Service Operator Training VTS (ออกโดย โรงเรียนสยามการเดินเรือ)

ภาพรวมของหลักสูตร

: เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้มีคุณสมบัติตรงตามกฎข้อบังคับของ IALA Model Course V-103-1 On Vessel Traffic

Services Operator Training (Edition 2 )มีความเข้าใจถึง กฎหมายประกาศ ข้อบังคับ และข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องกับการนำเรือเข้า- ออก

ท่าเทียบเรือ นั้นๆ

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ สามารถใช้งานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ VTS ได้
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ สามารถบริหารจัดการการจราจรทางน้ำได้
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ สามารถสื่อสารและให้ความร่วมมือทางวิทยุกับผู้ใช้บริการได้
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ สามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้

โครงสร้างหลักสูตร

ภาษา
การจัดการจราจร
อุปกรณ์
ความรู้ในด้านการเดินเรือ
การประสานงานด้านการสื่อสาร

วิทยุ VHF
คุณลักษณะส่วนบุคคล
สถานการณ์ฉุกเฉิน
ประเมินผล