ติดต่อสอบถาม / สมัครเรียน 0922511217 , 0922588190

หลักสูตรการใช้วิทยุสื่อสารย่าน Marine band

หลักสูตรการใช้วิทยุสื่อสารย่าน Marine band

มาตรฐานของหลักสูตร

ระยะเวลาฝึกอบรม

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ค่าธรรมเนียม

สถานที่ฝึกอบรม

อาหารกลางวันและ อาหารว่าง

คุณสมบัติ

: รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ

: 2 วัน

: ไม่เกิน 20 คน

: 3,500 บาท

: โรงเรียนสยามการเดินเรือ / สถานที่อันเหมาะสม

: มี

: จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 เป็นอย่างต่ำ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

ประกาศนียบัตร

: การใช้วิทยุสื่อสารย่าน Marine band

ภาพรวมของหลักสูตร

: เป็นการให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายการใช้วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ของ

หน่วยงานภาครัฐ กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมและ กฎระเบียบเกี่ยวกับพนักงาน

วิทยุสมัครเล่น ทฤษฎีการสื่อสาร หลักปฏิบัติการใช้เครื่องมือ ตลอดจนการให้ผู้เข้ารับ

การอบรมได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการใช้วิทยุคมนาคม

โครงสร้างหลักสูตร

  1. กฎระเบียบวิทยุสื่อสาร และระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเกี่ยวกับการสื่อสาร
  2. คลื่นวิทยุ และ เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารต่างๆ
  3. อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร
  4. วิธีการติดต่อสื่อสารทางวิทยุย่าน Marine band
  5. โครงข่ายสื่อสารทางวิทยุย่าน Marine band และการใช้ข่ายสื่อสารในการติดต่อประสานงานในภาวะปกติ และภาวะเกิดภัยพิบัติต่างๆ
  6. ปัญหาการใช้วิทยุสื่อสาร อุปสรรคในการใช้เครื่องวิทยุสื่อสาร และเครือข่ายสื่อสาร
  7. ประเมินผล