ติดต่อสอบถาม / สมัครเรียน 0922511217 , 0922588190

หลักสูตรการทบทวนความรู้พนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (R-GOC)

หลักสูตรการทบทวนความรู้พนักงานวิทยุ
คมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (R-GOC)
 

มาตรฐานของหลักสูตร

.

ระยะเวลาฝึกอบรม

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ค่าธรรมเนียม

สถานที่ฝึกอบรม

อาหารกลางวันและ อาหารว่าง

คุณสมบัติ

: เป็นไปตาม IMO Model Course 1.25 รับรองหลักสูตรโดย

สำนักงาน (กสทช.)

: 6 วัน (47 ชั่วโมง)

: ไม่เกิน 24 คน

: 5,500 บาท

: โรงเรียนสยามการเดินเรือ

: มี

: ถือประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี

ประกาศนียบัตร

: 1.การทบทวนความรู้พนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (R-GOC)
(ออกโดย โรงเรียนสยามการเดินเรือ) มีอายุ 5 ปี

2.การทบทวนความรู้พนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (R-GOC)
(ออกโดย กสทช.โดยโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการให้ผู้ฝึกอบรม **มีค่าบริการ**)

ภาพรวมของหลักสูตร

 เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ  และความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานวิทยุประจำเรือครอบคลุมทุกพื้นที่ทะเล
และความชำนาญ  ภายใต้การรับรองตามบทบัญญัติของกฎระเบียบ สามารถปฏิบัติในหัวข้อต่างๆ ที่ระบุไว้ใน
STCW 2010 Chapter IV, Section A-IV/2  และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทํศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่องหลักเกณฑ์การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงาน
วิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ

ผู้ที่ควรเข้ารับการฝึกอบรม

 นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ

โครงสร้างหลักสูตร

ทบทวนภาคปฏิบัติ

กฎหมาย กฎ และข้อบังคับขององค์การระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ GMDSS

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคลื่นวิทยุ และระบบ GMDSS

ทฤษฎีเครื่อง อุปกรณ์ และระบบย่อยต่าง ๆ ของระบบ GMDSS A1-A4

การติดต่อสื่อสารทางวิทยุสื่อสารทางทะเล

ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระบบ GMDSS

ทบทวนความรู้ภาคปฏิบัติ ให้สาธิต และฝึกปฏิบัติใช้เครื่อง และอุปกรณ์ของระบบ GMDSS A1-A4

เครื่อง และอุปกรณ์หลัก

อุปกรณ์ย่อย

การบำรุงรักษา และการแก้ไขระบบเบื้องต้น

ภาคการสอบ

ผู้มีสิทธิเข้าสอบจะต้องเป็นผู้ที่เข้ารับการอบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติตามหลักสูตรที่กำหนดในช่วงเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของช่วงเวลาการอบรมทั้งหมด

กำหนดการฝึกอบรม

ดูตารางฝึกอบรมประจำปี
ตามความต้องการ (กรณีพิเศษ)