แผนหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี พ.ศ. 2562

โรงเรียนสยามการเดินเรือ Rev.17 19/10/62
แผนหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี พ.ศ. 2562
No. ชื่อหลักสูตร วัน IMO รหัส ค่าธรรมเนียม ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
1 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Elementary First Aid
2 1.13 EFA 1,500     16-17     06 – 07             04 – 06     16 – 17    
2 การดำรงชีพในทะเล
Personal Survival Techniques
2 1.19 PST 1,500  
24 – 25   11 – 12 11 – 12 18 – 19
3 การป้องกันและการดับไฟ
Fire Prevention and Fire Fighting
2 1.2 FPFF 1,500   21 – 22 08 – 09 07 – 09 20 – 21
4 ความปลอดภัยของบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคม
Personal Safety and Social Responsibilities
2 1.21 PSSR 1,500   18 – 19 04 – 05 02 – 03 23 – 24
5 ทบทวนพื้นฐานความปลอดภัยของคนประจำเรือ
Refresher Course for Basic Safety Training
3 A-VI/1 RBST 3,000 รอบ 1
3 – 5
        รอบ 2
24-26
รอบ1:
07-09
รอบ2:
21-23
25 – 27 รอบ1:
12-14
รอบ2:
25-27
6 ทบทวนการปฐมพยาบาลในเรือ
Refresher Elementary First Aid
1 1.14 RMFA 2,500   รอบ 1
9
รอบ 2
21
  รอบ1: 04 รอบ2: 18 รอบ1: 02 รอบ2: 16
7 ทบทวนการรักษาพยาบาลในเรือ
Refresher Medical Care
1 1.15 RMDC 2,500 รอบ 1 : 10
รอบ 2 : 22
      รอบ1: 05 รอบ2: 19 รอบ1: 03 รอบ2: 17
8 ทบทวนเรือชูชีพและเรือช่วยชีวิตที่ไม่ใช่เรือเร็วช่วยชีวิต
Refresher Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats
1 1.23 RSCRB 2,500 รอบ 1 : 2
รอบ 2 : 7
รอบ 3 : 16
รอบ 4 : 26
รอบ 5 : 30
รอบ1: 06 รอบ2: 13 รอบ3: 20 รอบ4: 27 รอบ1: 04 รอบ2: 11 รอบ3: 18 รอบ4: 25
9 ทบทวนการดับไฟชั้นสูง
Refresher Advanced Training in Fire Fighting
1 2.03 RATFF 2,500 รอบ 1 : 3
รอบ 2 : 8
รอบ 3 : 17
รอบ 4 : 24
รอบ 5 : 31
รอบ1: 07 รอบ2: 14 รอบ3: 21 รอบ4: 28 รอบ1: 07 รอบ2: 12 รอบ3: 19 รอบ4: 26
10 ทบทวนนายงานรักษาความปลอดภัยประจำเรือ
Refresher Ship Security Officers
1 3.19 RSSO 2,500 รอบ 1 : 4
รอบ 2 : 11
รอบ 3 : 18
รอบ 4 : 25
รอบ 5 : 1/11
รอบ1: 01
รอบ2: 08
รอบ3: 15 รอบ4: 22 รอบ5: 29 รอบ1: 06 รอบ2: 13 รอบ3: 20 รอบ4: 27
11 พื้นฐานการรักษาความปลอดภัยในเรือ
Security Awareness for all Seafarers
0.5 3.27 SAS 1,000   รอบ 1
7
รอบ 2
28
13 28 รอบ1: 13 รอบ2: 23 26
12 พื้นฐานการรักษาความปลอดภัยในท่าเรือ
Security Awareness for all Port Facility Personal
0.5 3.25 SAPF 1,000         28 26
13 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเรือ
Security Training for Seafarers with Designated Security Duties
1.5 3.26 DSD 2,000   รอบ 1
7 – 8
รอบ 2
28 – 29
13 – 14 28 – 29 รอบ1:
13-14
รอบ2:
23-24
26 – 27
14 นายงานรักษาความปลอดภัยประจำเรือ
Ship Security Officers
2 3.19 SSO 3,500     24 – 25   18 – 19
15 นายงานรักษาความปลอดภัยประจำท่าเรือ
Port Facility Security Officers
3 3.21 PFSO 7,000         20 – 22
16 พื้นฐานเรือบรรทุกน้ำมัน และสารเคมี
Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operations
8 1.01 BOCT 4,000 28 ก.ย. – 7 ต.ค.     25 พ.ย. – 03 ธ.ค.
17 พื้นฐานเรือบรรทุกก๊าซเหลว
Basic Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations
5 1.04 BLGT 3,500   8-12   04 – 11
18 เรือบรรทุกน้ำมันชั้นสูง
Advance Training for Oil Tanker Cargo Operations
10 1.02 ATOT 6,000       28 ต.ค. – 08 พ.ย. 21 – 23 4 – 14
19 เรือบรรทุกสารเคมีชั้นสูง
Advance Training for Chemical Tanker Cargo Operations
10 1.03 ATCT 6,000         11 – 12 16 – 26
20 เรือบรรทุกก๊าซเหลวชั้นสูง
Advance Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations
10 1.05 ATLT 6,000         25 พ.ย. – 09 ธ.ค.
21 เรือชูชีพและเรือช่วยชีวิตที่ไม่ใช่เรือเร็วช่วยชีวิต
Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats
4 1.23 SCRB 3,500     รุ่น 1
16-19
  6 – 9 18 – 21
22 การดับไฟชั้นสูง
Advanced Training in Fire Fighting
5 2.03 ATFF 5,000       รุ่น 1
21-26
11 – 15
23 การปฐมพยาบาลในเรือ
Medical First Aid
5 1.14 MFA 3,500       28 ต.ค. – 1 พ.ย. 18 – 22
24 การรักษาพยาบาลในเรือ
Medical Care
6 1.15 MDC 5,000   รุ่น 1
7-12
   
25 เรือเร็วช่วยชีวิต
Proficiency in Fast Rescue Boats
4 1.24 FRB 4,500   15 – 18     11 – 14
26 พนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ
General Operator’s Certificate
14 1.25 GOC 8,500     รุ่น 1
15 ต.ค. – 1 พ.ย.
14 พ.ย. – 04 ธ.ค. รุ่น 1
11 – 27
27 ทบทวนความรู้พนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ
Refresher General Operator’s Certificate : R-GOC
6 1.25 R-GOC 6,000 1 – 8       04 – 12 รุ่น 1
2 – 11
11 – 19
28 พนักงานวิทยุคมนาคมประเภทจำกัดเขตเดินเรือทะเล
Restricted Operator’s Certificate
7 1.26 ROC 7,500     15 – 24   รุ่น 1
12 – 20
29 ทบทวนความรู้พนักงานวิทยุคมนาคมประเภทจำกัดเขตเดินเรือทะเล
Refresher Restricted Operator’s Certificate : R-ROC
4 1.26 R-ROC 4,500        
รุ่น 1
20 – 25
30 การเดินเรือด้วยเรดาร์ อาปา ระดับปฏิบัติการ
Radar Navigation, Radar Plotting and use of ARPA – Radar Navigation at Operation Level
8.5 1.07 ARPA-O 7,500     15 – 25   รุ่น 1
11 – 20
31 การเดินเรือด้วยเรดาร์ อาปา ระดับบริหาร
Radar, ARPA, Bridge Teamwork and Search and Rescue – Radar Navigation at Management Level
5 1.08 ARPA-M 5,000   รุ่น 1
7-12
   
32 การใช้แผนที่อิเล็คทรอนิกส์และระบบข้อมูล
Operational use of Electronic Chart Display an Information System
5 1.27 ECDIS 6,000     รุ่น 1
1-5
  4 – 8 11 – 15 16 – 20
33 ความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม
Leadership and Teamwork
3 1.39 LEDS 3,000     19 – 22  
14 – 16 23 – 25
34 การบริหารจัดการทรัพยากรในสะพานเดินเรือ
Bridge Resource Management
5 A-II BRM 5,000     รอบ 1
19 – 23
รอบ 2
28 ต.ค. – 1 พ.ย.
23 – 27
35 การบริหารจัดการทรัพยากรในห้องเครื่อง
Engine Room Resource Management
5 A-III ERM 6,000     รุ่น 1
15-19
 
23 – 27
36 การจัดการกลุ่มคนโดยสาร
Crowd Management, Passenger Safety and Safety Training for Personnel Providing Direct Services to Passenger in Passenger Spaces
1 1.28 CROW 2,000       30 16 18 17
37 ไฟฟ้าแรงดันสูง
High Voltage
1 A-III/1, 2 HVI 1,500   26  
30 21-1 26
38 ภาษาอังกฤษสำหรับคนประจำเรือ
Elementary Maritime English
63 3.17 MEE 15,000 ติดต่อสอบถาม
39 ภาษาอังกฤษสำหรับคนประจำเรือ
Intermediate Maritime English
62 3.17 MEI 15,000 ติดต่อสอบถาม
40 สำแดงข้อมูลเรืออัตโนมัติ
Automatic Identification System
2 1.34 AIS 1,500   9-10     18 – 19
41 วิชาครู
Training Course for Instructors
10 6.09 TCI 5,500        
4 – 14
42 การประเมินความรู้ การสอบความรู้และการออกประกาศนียบัตรของผู้ทำการในเรือ
Assessment, Examination and Certification of Seafarers
9 3.12 AECS 9,000         2,9,16,23,30 พ.ย. 7,14,21,28 ธ.ค.
43 ลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือ
Ratings Forming Part of a Navigational Watch
160 ชม A-II/4 RFPN 50,000 ติดต่อสอบถาม
44 ลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล
Ratings Forming Part of an Engineering Watch
160 ชม A-III/4 RFPE 50,000 ติดต่อสอบถาม
45 นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ
Officers in Charge of a Navigational Watch
864 ชม 7.03 OCNW 165,000 ติดต่อสอบถาม
46 นายประจำเรือฝ่ายช่างกล
Officers in Charge of an Engineering Watch
1569 ชม 7.04 OCEW 190,000 ติดต่อสอบถาม
47 ธุรกิจการโรงแรมและเรือสำราญ
Hotel and Ceuise Business Management
35   HCBM 49,000 ติดต่อสอบถาม
48 นายท่า
Harbor Master
2   HARM 6,500 3 – 4       ติดต่อสอบถาม
49 พนักงานควบคุมการจราจรทางน้ำ
Vessel Traffic Service Operator Training
8   VTS 15,000 ติดต่อสอบถาม
50 การขับเรือยนต์เล็ก
Power Boats
2   POWB 6,500 ติดต่อสอบถาม
51 การใช้วิทยุย่าน
Marine Band
2   MBRC สอบถาม ติดต่อสอบถาม
52 ตัวแทนออกของ
Customs Agent
11   CUST สอบถาม        
53 คนประจำเรือยอชท์ (ฝ่ายเดินเรือ)
YACHT DECKHAND SKILLS
5   YDS 35,000 7-11      
54 คนประจำเรือยอชท์ (ฝ่ายช่างกล)
YACHT ENGINEER SKILLS
5   YES 35,000 7-11      
55 เดินเรือชายฝั่ง
TERRESTRIAL AND COASTAL NAVIGATION
27   TCNA 25,000 1-31      
56 เดินเรือดาราศาสตร์
CELESTIAL NAVIGATION
8   CNAV 15,000         18 – 26
57 อุตุนิยมวิทยา
METEOROLOGY
10   MET 15,000        
58 การดูแลและจัดเก็บสินค้า
CARGO HANDLING AND STOWAGE
2   CHS 10,000         4 – 5
59 การนำเรือ
SHIP HANDLING
3   SHND 5,000 17-19       2 – 4
60 อนุสัญญาแรงงานทางทะเล
Maritime Labour Convention 2006
1   MLC 1,000 รอบ 1
9
  รอบ 2
31
1 15 6 16
61 การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์บนเรือ
Cyber Security onboard Ships
2   CSOS 5,000 4-5       1 – 2
16 – 17
62 หลักสูตรเพื่อการปฏิบัติงานโรงแรมและเรือสาราญ
– การบริการอาหารและเครื่องดื่ม Food and Beverage Management
– การแม่บ้านโรงแรม Hotel Housekeeping Management
30   FBM 32,000 49,000
64,000
4 พ.ย. – 27 ธ.ค.
30   HHM 32,000


สอบถามรายละเอียด / สํารองที่นั่งอบรม / ติดตามข่าวสาร
02-703-3232 ต่อ 0,141,135 / 092-883-8866 คุณตุ๊กตา / 089-268-7721 คุณซุ่ย
*** ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ***
สําหรับท่านที่สนใจ กรุณาแจ้งความประสงค์โดยการแจ้งชื่อและเลขบัตรล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันฝึกอบรมเพื่อให้เป็นไป
ตามข้อกําหนดของกรมเจ้าท่า
( ทางโรงเรียนต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย )

QR สมัครอบรม